Lidt baggrund...

Om Kommunen

Her kan du læse om Hjørring Kommunes struktur, kapacitet, demografi, lidt om hvordan kommunen indtil nu har arbejdet med bæredygtighed, klima mv.

Altså hvad er det vi bygger ovenpå i forhold til denne nye klimatilpasningsplan.

I Hjørring Kommune har Teknik og Miljøudvalget det primære faglige ansvar for klimaforebyggelses- og klimatilpasningsindsatsen.  Teknik og Miljøudvalget har desuden det overordnede ansvar for den kollektive transport samt for øvrige miljøindsatser. 

Økonomiudvalget spiller i ligeledes en vigtig rolle, da udvalget blandt andet har ansvar for kommuneplanlægningen samt for kommunens øvrige planlægningsopgaver. Teknik og Miljøudvalget har også et væsentligt ansvar i forhold til lokal- og trafikplanlægning. Økonomiudvalget har også en central rolle med ansvar for kommunens indkøb og retningslinjer herfor. 

Byrådet udpeger repræsentanter til forsyningsselskaberne, eksempelvis AVV og Vandselskabet. Repræsentanterne er med til at sikre, at byrådet visioner bringes videre til forsyningsselskaberne. Desuden har de en koordinerings- og videndelingsfunktion mellem Byrådet og forsyningsselskaberne. 

Klimaforebyggelses- og klimatilpasningsarbejde har I Hjørring Kommune sin primære forankring i Teknik og Miljø. Alle fire chefområder i Teknik og Miljøforvaltningen arbejder med klimaforebyggelse og -tilpasning. Eksempelvis arbejdes der i anlægs- og byggemodningsprojekter med Lokal Afledning af Regnvandsløsninger (LAR), ved anlæg og drift af kommunale ejendomme er der fokus på genanvendelse og ved kommunale indkøb er der fokus på bæredygtighed. De forskellige administrative teams samarbejder bredt om projekter, der er med til at fremme og forankre den grønne omstilling.  

I chefområdet ”Grøn omstilling”, arbejdes der med  den grønne omstilling i kommuneregi. Men der  arbejders også med at facilitere processer og fremme den grønne dagsorden hos virksomheder, borgere og kommunalt ejede selskaber. Det findes desuden er række netværk og fora, hvor der sparres omkring klimtilpasning, bæredygtighed og andre aspekter i relation til den grønne omstilling. Eksempler på sådanne netværk er det nyligt oprettede Energiråd og et veletableret netværk, hvor kommunale embedsmænd mødes med embedsmænd fra de forskellige fjernvarmeværker, med formålet at koordinere projekter samt drøfte konkrete projekter og samarbejder. Hjørring Kommune er desuden en del af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. 

I de seneste to år har der fra politisk- og ledelsesmæssig side været et ønske om at arbejde mere fokuseret på klimatilpasning, genanvendelse og bæredygtige tiltag. I forbindelse med en organisationsændring, er der oprettet et team, som blandt andet har til formål at fremme den grønne dagsorden igennem konkretet kommunale projekter, påtage sig faciliterende og koordinerende roller samt borgerrettede initiativer og formidling. Som et succesfuldt borgerrettet projekt kan nævnes Fremtidens Villavej, hvor regnvand nedsives på egen grund samt ”Fyr dit fyr”-indsatsen, hvor borgere igennem en samskabelsesproces fik indsigt i de klimamæssige påvirkninger, som opvarmning med oliefyr medfører, og indsigt i mere klimavenlige opvarmningsformer.  

Chefområdet ”Grøn omstilling” er ikke det eneste spor, hvor der arbejdes med klimatilpasning og bæredygtighed, da der i hele organisationen i varierende omfang er fokus på dette tema. Eksempelvis arbejdes der i syge- og hjemmeplejen med indkøb af elbiler, der arbejdes med energioptimering og materialegenanvendelse i kommunale bygninger. Også indkøb og udbud på tværs af organisationen har en central rolle. 

Med ønske om at klimatilpasning og grøn omstilling forankres og indarbejdes i kommunale processer og planer, gennemføres løbende masterclasses omkring nyeste forskning, workshops og netværks-/videndelingsmøder, hvor relevante temaer debatteres og erfaringer deles. 

For at nå Hjørring Kommunes ambitiøse CO2-reduktionsmål, er det essentielt at alle kommunens roller bringes i spil. Der er behov for et overoverblik, så koordinering af indsatser og konkrete projekter på tværs af sektorer bliver mulig og sammenhænge sikres. Det betyder, at kommunen ikke kan nå reduktionsmålene alene – der er behov for at både interne og eksterne aktører har målene for øje og trækker i samme retning. 

Kommunerne har flere væsentlige roller i forhold til at påvirke udviklingen indenfor klima- og energiområdet. Det er et ansvar, som Hjørring Kommune påtager sig ved at selv iværksætte konkrete handlinger, mens der i andre sammenhænge handles i netværk eller indgår i partnerskaber, for bedst at opnå den ønskede udvikling og/eller fremme den grønne dagsorden bedst muligt.  

Hjørring Kommunes forskellige roller samt graden af indflydelse af illustreret i figuren nedenfor. 

Hjørring Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Befolkningsprognosen udarbejdes blandt andet for at kunne følge antal indbyggere samt aldersfordelingen, som er faktorer, der har stor betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning.  

Befolkningsprognose 2020 for Hjørring Kommune viser, at befolkningstallet pr. 1. januar 2020 var opgjort til 64.482 indbyggere i Hjørring Kommune mod 64.670 indbyggere på 1. januar 2019.  

Siden 2009 har indbyggertallet være nedadgående. I perioden 2014-2018 var indbyggertallet stabilt og med en stigning i 2016, hvilket især var med baggrund i boligplacerede og familiesammenførte flygtningen i kommunen.  

Befolkningsprognosen fremskriver, at der i vil 2033 vil være 63.307 indbyggere i Hjørring Kommune, Et fald på 1.175 indbyggere fra 2020, hvilket svarer til 1,8% færre indbyggere end i dag. Fra 2007 til 2033 ventes indbyggertallet af falde med 3.812 indbyggere, svarende til 5,7%. 

Det generelle billede er, at befolkningen i Hjørring Kommune er blevet ældre i de foregående 13 år fra 2007 og vil blive endnu ældre  i den kommende 13-årige periode. Ifølge Danmarks Statistik er gennemsnitsalderen i Hjørring Kommune steget fra 41,0 år i 2007 til 44,5 år i 2020. Den aldersmæssige fremskrivning frem til 2033 forventes at forsætte med færre børn og unge i alderen 0-16 år; færre 17-66-årige og flere ældre – især forventes antallet af ældre over 80 år og derover – en stigning på over 2.100 personer. Igen forventes, at der kommer flere børn i alderen 0-5 år frem mod 2033. 

Hjørring Kommune er en parcelhuskommune (mange énfamiliehuse). Parcelhuse var frem til 2013 også den boligtype, der blev opført flest af. Siden er især etagebyggeri blevet mere udbredt, og der opføres nu i flere af prene flere etageboliger end parcelhuse. Dette billede forstærkes i de kommende år, hvor der bygges en del lejligheder især i Hjørring by. Også rækkehuse ser ud til at blive mere udbredte over de kommende år. Samtidig bemærkes det, at parcelhuse også fremadrettet vil ligge på et stabilt forholdsvist højt niveau. 

I  forbindelse med udarbejdelse af befolkningsprognosen i 2018, blev uddannelsesniveauet kortlagt. Kortlægningen viser, at uddannelsesniveauet i Hjørring Kommune generelt er løftet siden 2007. Færre borgere har nu grundskole som højeste fuldførte uddannelse i forhold til 2007. Andelen af borgere der har taget en uddannelse er steget. Især er andelen af borgere med en mellemlang videregående uddannelse steget. 

Kortlægningen viser ligeledes at borgere i Hjørring Kommune er generelt lavere uddannet end i Region Nordjylland og Danmark. Der er en højere andel borgere med grundskole og erhvervsfaglige uddannelse end i regionen og på landsplan samt en lavere andel borgere med videregående uddannelser. 

Byrådet sætter i planstrategien Horisont og Handlekraft fokus, at der skal iværksættes initiativer, der støtter børn og unge i at få øjnene op for de erhvervsmæssige muligheder, der åbner sig på arbejdsmarkedet i de kommende år.  

Der arbejdes blandt andet med en styrket indsats igennem øget vejledning til folkeskolens ældste elever for at hjælpe de unge til at blive bedre rustet til valg af uddannelse. Gennem samarbejdsaftaler, tværgående indsatser, øget inddragelse og ikke mindst aftaler om praktik ønsker byrådet at forbedre brobygningen.  

I Hjørring er det lige nu allerede muligt at tage en lang række af uddannelser på UCN og EUCnord. Det er blandt andet muligt at blive. lærer, sygeplejeske, murer, skibsmekaniker og ernæringsassistent. Regeringen har i maj 2021 forslået at der skal flyttes flere uddannelser ud fra de store byer, det har betydet at der er forslag om at man også kan uddanne sig til tandlæge, bioanalytiker og socialrådgiver i Hjørring. 

Hjørring Kommune har et godt og bredt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. 

Med Hjørring Kommunens centrale placering midt i Vendsyssel og med transportkorridoren til Norden og resten af Europa, er der geografiske og logistiske muligheder for at udvikle og fastholde både de erhvervsmæssige styrker og attraktiviteten i nærmiljøer, der på forskelligvis tilbyder rammen om det gode hverdagsliv.  

Ved udarbejdelsen af befolkningsprognose 2018 viste data, at beskæftigelses- og erhvervsfrekvenserne i Hjørring Kommune ligger en smule under frekvenserne på landsplan, men er højere end i Region Nordjylland, som var hhv. 71,4 og 74,8 i 2016. Beskæftigelses og erhvervsfrekvenserne på landsplan var i 2016 hhv. 72,7 og 76,0. 

Virksomheders fysiske rammevilkår i form af infrastruktur, mulighed for lokalisering samt krav til byggeriets udformning har stor betydning for deres udviklingsmuligheder. Det er derfor væsentligt, at planlægningen, som fastsætter de fysiske rammevilkår, er nøje afstemt med erhvervslivets ønsker og behov.  

Selvom vi de seneste mange år har oplevet øget industrialisering, så er landbrug og relaterede forædling af fødevarer stadig et stort og vigtigt erhverv i Hjørring Kommune.  

Hjørring Kommune anser Hjørring og Hirtshals som kraftcentre for erhvervsudviklingen i kommunen. Hjørring er med en bred erhvervsprofil kommunens centrale drivkraft, der står stærkt eksternt og internt i kommunen, og der med sin synlighed og kraft kan tiltrække udvikling, som smitter af på hele kommunen. Hirtshals har store potentialer for erhvervsudvikling inden for transport, fiskeri og maritime erhverv på grund af de infrastrukturelle fordele, som havnen, færgeforbindelserne, motorvejen og jernbanen udgør. 

Virksomheder i Hjørring Kommune udviser øget interesse og ansvar i forhold den grønne omstilling ved blandt andet at indtænke verdensmål, energi, klima og bæredygtighed ind i deres forretningsløsninger og -teknologier.  

Det er ambitionen, at der gennem samskabelsesprocesser på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og andre aktører indgås partnerskaber for handling. På den måde sikrer vi, at nye initiativer er bæredygtige og samtidig økonomisk forsvarlige. 

I takt med at lovgivning på klimaområdet øges, betyder det overordnet set at Hjørring Kommune i rollen som myndighed stiller krav til borgere og virksomheder, der er med til at trække klima- og energiområder i den rigtige retning. Eksempelvis stiller bygningsmyndighede jf. bygningsreglementet, energimæssige krav til bygningsmassen.  

Der arbejdes løbende med at tilpasse den offentlige transport bedst muligt indenfor de rammer kommune har. Der arbejdes der med stationsnærhed og alternative ”last mile” transportformer kommunens togstrækninger, mens der i oplandsområder eksempelvis er igangsat initiativer, der skal udbrede kendskab til samkørselsplatforme og differentierede busløsninger.  

Desuden arbejdes der for etablering af en lade-infrastruktur til elbiler for at understøtte udviklingen hen mod elektrificering af biltrafikken. 

Kommunen som virksomhed står kun for xxxx % af den samlede drivhusgasudledning i Hjørring Kommune. Der iværksættes tiltag, der har en direkte effekt på samlede drivhusgasudledning. Men det er også vigtigt at Hjørring Kommune går foran med det gode eksempel og inspirerer borgere og virksomheder til ligeledes at gøre en indsats og tage medansvar i forhold til at løse de klimaudfordringer vi står overfor. Endvidere er det vigtigt, at Hjørring Kommune som virksomhed på sagligt og forståeligt formidler, en troværdig samarbejdspartner og er tydeligt omkring egne indsatser.  

I rollen som virksomhed arbejdes der bredt og på mange områder med energi- og klimatiltag. Det være sig bygningsmæssige energiforbedringer, fokus klimavenlig mad og minimering af madspild i kommunens  kantiner, opmærksomhed på kommunale indkøb og implementere elbiler i den kommunale bilflåde 

Selskabsejer

I rollen som ejer eller medejer af virksomheder, kan Hjørring Kommune være med til at fremme den grønne omstilling. Som medejer af AVV er kommunen med til at sikre at borgerne tage ansvar i forhold til affaldssortering, genbrug, genanvendelse samt energi- og miljøvenlige affaldsindsamling.

Som ejer af Hirtshals Havn kan kommunen være med til at koordinere indsatser på tværs af virksomhederne på havnen. Det være sig bygningsmæssige og i forhold til transport i og til/fra området. Det er et område med store klima- og energimæssige potentialer, og derfor er Hirtshals Havn også udpeget som et fokusområde i Hjørring Kommune Energiplan 2.0.

Et tredje område, hvor kommunen som ejer kan være med til at fremme den grønne dagsorden er i forhold til Hjørring Vandselskab. Der er arbejdes løbene med at finde bæredygtige løsninger, og der iværksættes samskabelsesprocesser, hvor borgerne eksempelvis inspireres til at vælge nedsivning af regnvand på egen grund, når et geografisk område kloaksepareres.

Hjørring Kommune er også medejer af Nordjyllands Trafikselskab, sammen med regionen og de øvrige nordjyske kommuner. I NT arbejdes der løbende på at udskifte til busser med klimavenlige drivmidler, hvilket er er en del af NT grønne stategi.

I bestyrelserne for ovennævnte selskaber indgår en politiker, hvilket blandt andet medvirker til ejerskab til konkrete energi- og miljøtiltag, men også i forhold til den grønne dagsorden i et bredere perspektiv.

Grundejer

Hjørring Kommune ejer XX ha land. Jord som idag er udlagt til natur, venter på at blive bebygget og jord som lejes ud.

I forbindelse med 'Naturkommunen blomstre vildt' har vi som vej- og grundejer arbejdet med at få flere mere biodiversitet ind i forhold til f.eks. vedligehold af grøfter og rundkørsler. Hvilket har skabt en del synlighed omkring projektet.

Hjørring Kommune kan inspirere, oplyse og facilitere, men især i partnerskaber og i samarbejder med omverden er kommunen med til at fremme udvikling i en mere grøn og bæredygtig retning. Kommunen har igennem en årrække haft med succes med at facilitere samskabelsesprocesser med borgere og virksomheder, så der trækkes på disse kompetencer og netværk, når vi sammen skal løse energi- og klimaudfordringer.

Desuden har Hjørring Kommune tradition for at indgå partnerskaber med øvrige nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Et godt eksempel er partnerskabet omkring ”Grøn Energi Nordjylland 2040”, hvor det er ambitionen, at er skal skabes en strategisk energiplan for Nordjylland, som kan sikre fælles fokus og retning mod målet om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040 For at kunne lykkes med at gøre Nordjylland selvforsynende skal der samarbejdes med alle de relevante aktører, herunder erhvervslivet, forsyningsselskaberne og uddannelsesinstitutionerne. Det er dem, der har fingeren på pulsen og har en faglig indsigt på området. Det er dog vigtigt,  at det offentlige går forrest som rollemodeller og vise, at der er politisk vilje til at nå i mål. 

Energiplan 2.0: https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/10078 

Grøn Energi Nordjylland 2040: https://gronenerginordjylland.rn.dk/ 

Nordjyllands Trafikselskabs grønne strategi: Microsoft Word - Grøn strategi NT december 2018 Endelig version (nordjyllandstrafikselskab.dk)

De nordjyske kommunes og Region Nordjyllands masterplan for bæredygtig mobilitet:  Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland (rn.dk)

BRN's fælles klimaambition: En fælles nordjysk Klimastrategi 2021 - 2023 (businessregionnorthdenmark.dk)

Planstrategi ”Horisont og handlekraft”: https://hjoerring.dk/Media/8/3/horisont-og-handlekraft_inkl-tillaeg_vedtaget.pdf 

Hjørring Kommuneplan 2016: https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/ 

Befolkningsprognose 2020 Hjørring Kommune: https://hjoerring.dk/Media/7/9/Befolkningsprognose-hjoerring-kommune-juli-2020_.pdf 

Overblik og tal – Hjørring Kommune 2018: https://hjoerring.dk/Media/0/F/overblik-tal-2018.pdf