Krav til DK2022 klimahandleplanen

Der er en lang række krav, som klimahandlingsplanen skal opfylde for at blive godkendt.

Planen skal

 • Være vidensbaseret
 • Være udviklet i samarbejde med nøgleaktører
 • Udvikle et handlingsforløb, som viser vejen til en klimaneutral kommune
 • Vise hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne
 • Engagere lokalsamfundet i tilblivelsen af planen og i implementeringen.
 • Redegøre for CO2 som der ikke er fundet handlinger for (manko)
 • Beskrive moniteringen og implementeringen

Planen skal indeholde konkrete mål og handleplaner

 • Målene skal være ambitiøse og prioriterede
 • Målene skal give et realistisk billede af klimascenarier og tilpasningskrav
 • Målene skal opstilles på kort sigt, mellemlangt sigte og lang sigt (2025 - 2030 – 2050). De kortsigtede mål skal være mere konkrete end de langsigtede.
 • For de kortsigtede mål skal der redegøres for:
  • Personaleressourcer der er nødvendige for at få planen gennemført
  • Finansieringskilder til prioriterede mål
  • Hvem der har ejerskab / beføjelser for gennemførelse
  • Tidsplan for gennemførelse

Der skal i planen redegøres for hvilke barrierer, der er for implementeringen. Der skal også redegøres for de merværdier, som planen medfører.

Alle tiltag skal CO2-fastsættes for at kunne dokumentere resultaterne.